Cosplay

Cosplay jest to próba odwzorowania postaci z filmów, gier czy książek za pomocą różnych przedmiotów, ubrań i makijażu. W latach 90, cosplay zyskał dość dużą popularność w wielu częściach Azji, szczególnie w Japonii i aż do dnia dzisiejszego kojarzony jest z jej tamtą częścią. Cosplayerów najczęściej można spotkać na zlotach fanów fantastyki oraz kultury azjatyckiej, gdzie organizowane są specjalne konkursy, w ramach których wybiera się najlepsze charakteryzację i występy sceniczne.

 

Zdjęcia: Toga Himiko z Boku No Hero Academia & Todoroki wykonane przez Neko Mleko Cos.

Regulamin Konkursu Cosplay Asia Con 2022

I. Zasady Ogólne:

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Cosplay (zwanym dalej Konkursem).
2. Konkurs odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 roku jako jedna z atrakcji Konwentu Asia Con (zwanego dalej Konwentem), w Warszawie na terenie Centrum Praskiego Koneser.
3. Konkurs z Ramienia Comic Stuff Ewelina Puchta organizuje Oliwia Włodarczyk, osoba również znana jako Vani (zwanym dalej Organizatorem).
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

II. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres konkurscosplay@asiacon.pl do godziny 23.59 2 grudnia 2022. Rejestrować można się również bezpośrednio u Organizatora w trakcie trwania Konwentu do godziny 14.00 4 grudnia 2022.
2. Formularz zgłoszeniowy gotowy do uzupełnienia znajduje się na stronie asiacon.pl w zakładce „Cosplay”.
3. Uczestnicy konkursu mają obowiązek stawić się ubrani w Cosplay (zwany dalej Strojem) w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, złożyć podpis na wypełnionym i wysłanym wcześniej formularzu oraz postępować zgodnie instrukcjami Organizatora.
4. Organizator nie przewiduje maksymalnej liczby uczestników, aczkolwiek w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia, a w szczególności zgłoszenia: niekompletnego; nieodpowiedniego dla osób nieletnich lub o treści powszechnie uznawanej za niewłaściwą.

III. Zasady Uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Konkurs polega na zaprezentowaniu przez Uczestników ich dzieł w postaci Strojów oraz na wybraniu zwycięzców przez Jury.
3. Stroje nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści rasowej, obrażających wyznania religijne, bądź o zabarwieniu erotycznym oraz niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
4. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren imprezy ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów.
5. Uczestnik, biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych.
6. Wskazane jest, by Uczestnik wykonał swój strój samodzielnie, jednak nie jest to warunek konieczny. W przypadku niesamodzielnego wykonania stroju Uczestnik bierze udział tylko w ocenie występu scenicznego.
7. Każdy uczestnik ma obowiązek prezentacji swojego Stroju na scenie.

IV. Przebieg Konkursu:

1. Konkurs zaczyna się o godzinie 16.00 na miejscu Konwentu.
2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do zbiórki z Organizatorem w wyznaczonym w dniu Konwentu miejscu o godzinie 15.15.
3. Każdy uczestnik zostanie zapowiedziany, a następnie zaprezentuje na scenie swój wcześniej uzgodniony występ sceniczny.
4. Występ sceniczny nie powinien trwać więcej niż dwie minuty, chyba że Organizator wyrazi zgodę, na przedłużenie występu. Nie ma dolnej granicy trwania występu scenicznego.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. W drodze głosowania Jury wybierze trzy pierwsze miejsca, które otrzymają nagrody w Konkursie.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Decyzje Jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Jury przysługuje prawo do przyznania wyróżnień.
5. Kryteria, które podlegają ocenie przez Jury to:
• stopień samodzielności wykonania stroju
• stopień odwzorowania postaci
• występ sceniczny

VI. Dyskwalifikacje i upomnienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku:
• złamania Regulaminu Uczestnictwa Konwentu Asia Con bądź Regulaminu Konkursu Cosplay Asia Con 2022
• uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w Konkursie,
• uczestnik wykazał się nagannym zachowaniem, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu lub obsługi festiwalu,
• wystąpiła przemoc werbalna lub fizyczna ze strony uczestnika w stronę innego uczestnika Konwentu, gościa lub obsługi,
• uczestnik nie stawił się na Konkursie,
• uczestnik zataił ważne informacje o swoim uczestnictwie,
• w innych nieprzewidzianych wypadkach.
2. Każdy przypadek dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez Organizatora konkursu od razu po zgłoszeniu do niego zaistniałej sytuacji.

VII. Dane Osobowe:

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Asia Con.
2. Zasady Polityki Prywatności Uczestnicy mogą znaleźć na naszej stronie internetowej https://asiacon.pl/polityka-prywatnosci/ .

VIII. Postanowienia Końcowe:

3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.asiacon.pl
4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres email: konkurscosplay@asiacon.pl gdzie odpowie na nie Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestników drogą mailową.
6. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursu
7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Asia Con 2022 w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Konwentu przez Organizatora.
8. Organizatorzy Konwentu nie mogą brać udziału w Konkursie.
9. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu.
10. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

formularz zgłoszeniowy