regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA KONWENTU ASIACON

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu AsiaCon, zwanym dalej festiwalem.
 2. Festiwal organizowany jest przez Comic Stuff Ewelina Puchta z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 10A lokal 0.01a, wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 1132834754, zwanego dalej Organizatorem.
 3. Festiwal odbywa się:

– 03.12.2022 roku w godzinach 10-19

– 04.12.2022 roku w godzinach 10-17

             Na terenie Centrum Praskiego Koneser  przy Plac konesera w Warszawie.

 1. Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 Płatności

 

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika, znajdującego się na stronie internetowej w chwili zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w dostępnych walutach i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
 • gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. Z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 779236988oraz REGON: 301345068.
 • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 1. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
 • w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
 • w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
 • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 1. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
 • odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

§3 Zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Festiwalu jest każdy, kto nabędzie dokument (bilet) uprawiający do wejścia na teren Festiwalu, na podstawie umowy zawartej z Organizatorem poprzez jego stronę internetową lub nabytym tuż przed wydarzeniem w dedykowanym miejscu sprzedaży (kasie), znajdującej się tuż przed wejściem.
 2. Bilet wstępu można nabyć:
 3. W przedsprzedaży dokonując rezerwacji na stronie internetowej asiacon.pl i uiszczając odpowiednią opłatę:

40 zł – bilet jednodniowy

50 zł – bilet dwudniowy

 1. W czasie trwania konwentu w dniach 03-04.12.2022:

45 zł – bilet jednodniowy

55 zł – bilet dwudniowy

 1. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.
 2. Przedsprzedaż biletów za pośrednictwem strony: asiacon.pl rusza 29.10.200 roku i będzie trwała do 02.12.2022 roku.
 3. Zabrania się przekazywania lub odsprzedawania biletów osobom trzecim.
 4. W przypadku rezygnacji z zakupionego biletu i zwrotu jego wartości, należy zgłosić tą informację przed festiwalem, mailowo na adres: zwroty@asiacon.pl
 5. W przypadku chęci zwrotu biletu poniżej siedmiu dni przed rozpoczęciem Festiwalu, Organizator informuje o potrąceniu kosztów organizacyjnych w wysokości 30 zł w przypadku biletu jednodniowego i 40 zł w przypadku biletu dwudniowego.
 6. Każdy uczestnik Festiwalu, otrzymuje przed wejściem opaskę, którą ma obowiązek nosić na czas jego trwania.
 7. Jakiekolwiek udostępnianie opaski osobom trzecim jest zabronione.
 8. Osoby nie posiadające opaski lub mające widoczne ślady odklejania lub przeklejania opaski na ręce, będą usuwane z terenu Festiwalu.
 9. Dzieci do 6 roku życia zwolnione są z obowiązku posiadania biletu wstępu na teren Festiwalu.
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są – na każde żądanie Organizatora lub jego przedstawicieli – przedstawić (i mieć na przy sobie podczas obecności na Festiwalu) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Festiwalu. Dokument taki powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika oraz imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na naszej stronie Festiwalu: asiacon.pl. Jeśli podczas wejścia Uczestnika nastąpią jakieś wątpliwości. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu potwierdzenia zgody. 
 11. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz agitacji politycznej.
 12. Bez porozumienia z Organizatorem zabronione jest wnoszenie na teren Festiwalu następujących przedmiotów: broni palnej, pneumatycznej, białej, treningowej, amunicji, wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, substancji toksycznych, łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu Uczestników lub zakłócających porządek na Festiwalu (ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów muzycznych i sprzętu grającego/nagłaśniającego), a także środków odurzających i psychotropowych oraz napojów alkoholowych.
 13. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów) poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 14. Na terenie Festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.
 15. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Festiwalu na jego terenie.
 16. Uczestnik zobowiązuje się do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem i poszanowaniem ich praw.
 17. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania czystości w obiekcie oraz na terenie do niego przylegającym.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników Wydarzenia.
 19. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się decyzjom przedstawicieli Organizatora i Ochrony obiektu.
 20. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia będą wykonywane fotografie oraz będzie rejestrowany materiał wideo. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje w celach promocyjnych Organizatora fotografii i wideo, na których pojawi się jego wizerunek w formie elektronicznej i poligraficznej.
 21. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.
 22. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie (w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całego obiektu Centrum Praskie Koneser – wszystkie powierzchnie reklamowe, włącznie ze ścianami i drzwiami, są własnością Centrum Praskie Koneser i opłaty będą naliczane wedle ich cennika za pośrednictwem Organizatora.

 

§4 Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Festiwalu atrakcji określonych w programie imprezy.
 2. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Organizatora (brak obecności poszczególnych gości, problemy techniczne).
 3. Podczas trwania Festiwalu organizator zapewnia Uczestnikom ochronę oraz punkt pierwszej pomocy.
 4. Ubezpieczenie Uczestnicy zobligowani są zakupić we własnym zakresie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub pozostawione przez Uczestników na Stoiskach lub na terenie Festiwalu.
 6. Organizator ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca konwentu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, wprowadzenie ograniczeń pandemicznych, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom, Wystawcom lub innym podmiotom w obrębie Stoisk lub na terenie Festiwalu.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wnoszenia na teren Festiwalu jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych itp., chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem.
 9. W przypadku, gdy wniesienie materiałów, o których mowa w pkt 8 powyżej nie zostało uzgodnione z Organizatorem, to Organizator ma prawo żądania usunięcia przez Uczestnika ww. materiałów (a w przypadku, gdy Uczestnik nie wykona tego obowiązku – usunięcia ich na koszt Uczestnika bez uprzedniego upoważnienia sądu), obciążenia Uczestnika karą w wysokości 1000zł wraz z obowiązkiem pokrycia kosztu usunięcia ww. materiałów lub naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na konwent bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.
 11. Pracownicy Ochrony, za zgodą Organizatora, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.
 12. Organizator ma prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Festiwalu osób:
 13. nie posiadających opaski lub identyfikatora;
 14. łamiących przepisy prawa;
 15. niepełnoletnich i nieposiadających zgody rodzica lub opiekują prawnego;
 16. niestosujących się do postanowień Regulaminu lub decyzji organizatora;
 17. wnoszących na teren Festiwalu przedmioty wyszczególnione w 3 pkt. 14 i 15
 18. znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 19. Zachowujących się niewłaściwie, agresywnie, wulgarnie, jak i naruszających godność, nietykalność cielesną i nieszanujących innych Uczestników.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego informowania Uczestników. Aktualna wersja regulaminu po zmianach dostępna będzie na stronie Organizatora: pl
 3. Każdy Uczestnik Festiwalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z ponoszenia konsekwencji wynikających z jego niestosowania.
 4. Zakup biletu oraz wzięcie udziału w Festiwalu jest potwierdzeniem Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie: asiacon.pl