REGULAMIN WYSTAWCÓW

§ 1 Warunki ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawców podczas AsiaCon, zwanego dalej Festiwalem.
 2. Festiwal organizowany jest przez Comic Stuff Ewelina Puchta z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 10A lokal 0.01a, wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 1132834754, zwanego dalej organizatorem.
 3. Festiwal odbywa się:

– 03.12.2022 roku w godzinach 10-19

– 04.12.2022 roku w godzinach 10-17

             Na terenie Centrum Praskiego Koneser  przy Plac konesera w Warszawie.

 1. Wystawcą jest każdy podmiot lub osoba fizyczna, która przed datą Festiwalu zawarł z Organizatorem umowę najmu powierzchni wystawienniczej oraz dokonał opłaty zgodnie z umową z Organizatorem.
 2. Wystawca przez formularz lub zgłoszenie, określa wynajmowaną przez siebie powierzchnię, a także jej rodzaj.
 3. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą zgodnie z umową, zastrzega sobie jednak prawo do zmiany lokalizacji uprzednio przydzielonej powierzchni ze względów technicznych, organizacyjnych, jak też z przyczyn od Organizatora niezależnych.
 4. Wystawca zobowiązuje się do wystawienia stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 5. Wystawca zobowiązuje się, że jego stoisko będzie gotowe podczas wszystkich godzin trwania Festiwalu.
 6. Wystawca zobowiązuje się do usunięcia stoiska do godziny 23:00 w niedzielę 04.12.2022 roku.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach bez opieki Wystawcy.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników w obrębie stoisk.
 9. Wystawcy przysługują darmowe wejściówki, w zależności od posiadanej powierzchni stoiska. Ilość ustalana jest z organizatorem.
 10. Zabrania się wystawiania wieszaków, koszy, stojaków itp., poza obrębem wykupionego stoiska.
 11. Opłata za stoisko jest pobierana przez organizatorów przelewem bankowym do 30.11.2022 roku.
 12. Dodatkowe wymagania dotyczące stoiska jak np. stoły, krzesła, gniazdka elektryczne, należy zamówić z cennika usług dodatkowych.
 13. W przypadku faktury Vat – Wystawca zobowiązany jest poinformować organizatora najpóźniej do 30.11.2022 roku i swoje dane wysłać na adres mailowy: wystawca@asiacon.pl
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska Wystawcy bez podawania przyczyny.
 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na Festiwalu.
 16. Przyjęcie zgłoszenia Wystawcy potwierdzane jest mailem od Organizatora.

 

§ 2 Odpowiedzialność oraz postanowienia końcowe

 

 1. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania głównego regulaminu Festiwalu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu lub zmiany jego terminu z przyczyn od niego niezależnych, w tym wprowadzeniu stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego, żałoby narodowej, stanu pandemii lub innej siły wyższej. W takim przypadku wpłacona przez Wystawcę kwota zostanie przeniesiona na poczet opłaty kolejnej edycji Festiwalu.
 3. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzedawany przez siebie towar oraz oferowane usługi – zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Wystawca wyraża zgodę na publikację w celach promocyjnych Organizatora nagrań oraz zdjęć, na których pojawi się jego wizerunek utrwalonych oraz zaprezentowanych dowolną techniką.
 5. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego informowania Wystawców. Aktualna wersja regulaminu po zmianach dostępna będzie na stronie Organizatora: pl
 7. Każdy Wystawca Festiwalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Wystawcy z ponoszenia konsekwencji wynikających z jego niestosowania.
 8. Rezerwacja stoiska, jego opłacenie oraz wzięcie udziału w Festiwalu jest potwierdzeniem Wystawcy o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.asiacon.pl